Quảng Cáo

Cpm Affiliation : the cpm advertising network

Hướng dẫn thêm Ứng dụng từ file .sh vào Launcher Ubuntu 12.10/12.04

Category: Written by Nam Phạm Ngọc Quang / 18:56


Cài đặt Gnome Panel

Để làm việc đó bạn mở Terminal lên( Ctrl+Alt+T)
Chạy lệnh sau:
sudo apt-get install --no-install-recomends gnome-panel

Tạo mới 1 Launcher

Chạy lệnh sau:
sudo gnome-desktop-item-edit /usr/share/applications/ --create-new
Done! Chúc các bạn thành công

Thank for sharing!

About The Author


NamPNQ

Không biết viết gì ở đây :D

Quảng cáo