Quảng Cáo

Cpm Affiliation : the cpm advertising network

[Update link]Sysbase Power Designer 16 Full Crack

Power Designer

Sybase PowerDesigner là một phần mềm hỗ trợ đắc lực trong việc thiết kế mô hình quan hệ, mô hình CDMPDM, ERD, ER,... trong bộ môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin 

- Thiết kế Conceptual Data model (CDM) bằng sơ đồ thực thể kết hợp
- Phát sinh Physical Data Model (PDM) tương ứng trên một DBMS được chọn.
- Phát sinh kịch bản tạo CSDL trên một DBMS đích.
- Phát sinh ràng buột toàn vẹn tham chiếu (referential integrity triggers) nếu chúng được hổ trợ bởi CSDL đích.
- Cho phép hiệu chỉnh và in các MODEL
- Phát sinh ngược lại các Database và các application đang tồn tại.
- Định nghiã các thuộc tính mở rộng có các đối tượng PDM.Hướng dẫn crack: Copy file dll vào thư mục cài đặt. DONE

Nếu phát hiện link die thì các bạn report, mình sẽ reup
Thank for sharing!

About The Author


NamPNQ

Không biết viết gì ở đây :D

Quảng cáo