Quảng Cáo

Cpm Affiliation : the cpm advertising network

Hướng dẫn viết game treo cổ bằng Python

Category: , Written by Nam Phạm Ngọc Quang / 22:36

Hướng dẫn viết game treo cổ bằng Python

import random
board = [
' +---+  \n |  |  \n   |  \n   |  \n   |  \n   |  \n========= \n',
' +---+  \n |  |  \n 0  |  \n   |  \n   |  \n   |  \n========= \n',
' +---+  \n |  |  \n 0  |  \n |  |  \n   |  \n   |  \n========= \n',
' +---+  \n |  |  \n 0  |  \n /|  |  \n   |  \n   |  \n========= \n',
' +---+  \n |  |  \n 0  |  \n /|\\ |  \n   |  \n   |  \n========= \n',
' +---+  \n |  |  \n 0  |  \n /|\\ |  \n /  |  \n   |  \n========= \n',
' +---+  \n |  |  \n 0  |  \n /|\\ |  \n / \\ |  \n   |  \n========= \n'
]
class Hangman:
  def __init__(self,word):
    self.word = word
    self.missed_letters = []
    self.guessed_letters = []

  def print_game_status(self):
    print board[len(self.missed_letters)]
    print "Word: "+ self.hide_word()
    print "Letters Missed: ",
    for letter in self.missed_letters:
      print letter,
    print
    print "Letters Guessed: ",
    for letter in self.guessed_letters:
      print letter,
    print

  def hide_word(self):
    rtn = ""
    for letter in self.word:
      if letter not in self.guessed_letters:
        rtn += "_"
      else:
        rtn += letter
    return rtn

  def guess(self,letter):
    if letter in self.word and letter not in self.guessed_letters:
      self.guessed_letters.append(letter)
    elif letter not in self.word and letter not in self.missed_letters:
      self.missed_letters.append(letter)
    else:
      return False
    return True

  def hangman_won(self):
    if "_" not in self.hide_word():
      return True
    return False

  def hangman_over(self):
    return self.hangman_won() or len(self.missed_letters) == 6

def main():

  game = Hangman(rand_word())
  while not game.hangman_over():
    game.print_game_status()
    user_input = raw_input('\nEnter a letter: ')
    game.guess(user_input)

  game.print_game_status()
  if game.hangman_won():
    print "\nCongratulations! You are the winner of Hangman!"
  else:
    print "\nSorry, you have lost in the game of Hangman..."
    print "The word was " + game.word

  print "\nGoodbye!\n"

def rand_word():

  bank = ['python','vietnam','.info','tutorial','by','nampnq']
  return bank[random.randint(0,len(bank)-1)]

if __name__ == "__main__":
  main()

Đầu tiên bạn cần 7 trạng thái của hình người treo cổ, nguồn nguyên liệu các bạn có thể tìm ở đây
http://www.asciiworld.com/

Mỗi lần đón sai 1 kí tự thì sẽ thêm 1 kí tự vào missed_letters, ngược lại với đoán đúng

Thank for sharing!

About The Author


NamPNQ

Không biết viết gì ở đây :D

Quảng cáo