Quảng Cáo

Cpm Affiliation : the cpm advertising network

Javascript căn bản

Category: , , Written by Nam Phạm Ngọc Quang / 12:03

Lời nói đầu 


Ứng dụng web là gì? 


Trong kỹ thuật phần mềm, một Ứng dụng web hay webapp là một trình ứng dụng mà có thể tiếp cận qua web thông qua mạng như Internet hay intranet.

Ứng dụng web phổ biến nhờ vào sự có mặt vào bất cứ nơi đâu của một chương trình. Khả năng cập nhật và bảo trì ứng dụng Web mà không phải phân phối và cài đặt phần mềm trên hàng ngàn máy tính là lý do chính cho sự phổ biến của nó. Ứng dụng web được dùng để hiện thực Webmail, bán hàng trực tuyến, đấu giá trực tuyến, wiki, diễn đàn thảo luận, Weblog, MMORPG, Hệ quản trị nội dung, Phần mềm quản lý nguồn nhân lực và nhiều chức năng khác.

Lưu ý về JavaScript 


JavaScript là ngôn ngữ hiểu bởi các trình duyệt web. Nếu bạn muốn phát triển ứng dụng web bạn sẽ cần phải biết JavaScript.

Khách quan, JavaScript là một ngôn ngữ không phải là một lập trình tốt. JavaScript được Netscape giới thiệu vào năm 1995 và nó nhanh chóng được công chúng yêu thích. Lý do có liên quan nhiều đến sự xuất hiện của các trang web như là một nền tảng môi trường truyền thông thương mại: Với JavaScript, bạn có thể tác động đến hành vi của trang web trong trình duyệt bằng lập trình. Chỉ điều đó thôi cũng đã thú vị rồi! Việc xác nhận hợp lệ của dạng HTML và mánh khóe hình ảnh hạn chế đã là vấn đề quan trọng hàng đầu.

Kể từ đó, JavaScript đã trải qua một vài thay đổi. Vào lúc đó Netscape đã có một sản phẩm là Netscape Application Server (Máy chủ ứng dụng Netscape), dựa trên JavaScript phía máy chủ để xây dựng các ứng dụng web. Vài năm sau đó, sự ra đời của Ajax và các thư viện tiện ích như JQuery, Prototype và ExtJS đã tiếp tục châm ngòi cho các mối quan tâm về JavaScript. Gần đây hơn, JavaScript phía máy chủ đã trở lại với Node.js, một framework I/O dựa trên sự kiện dùng để xây dựng các ứng dụng web phía máy chủ bằng cách sử dụng công cụ V8 JavaScript của Google.

Để chăm lo cho tương lai của sản phẩm của mình, Netscape đã gửi JavaScript lên tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa Ecma. Đó là lý do tại sao một số người gọi JavaScript là ECMAScript. Quan trọng hơn, đó là lý do tại sao hầu hết các trình duyệt web đều hỗ trợ ECMAScript. Kết quả là, các ứng dụng web gặp khó khăn đều không sử dụng JavaScript ở đâu đó và JavaScript dường như không thể thay đổi được điều đó. Hiện tại chưa có ngôn ngữ tạo kịch bản lệnh nào khác tương thích trình duyệt xuất hiện.

Ngày nay, mặc dù tiếng xấu của nó vẫn còn sót lại, nhưng JavaScript được cho là một trong những ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất (và có ích) trên hành tinh. Nếu bạn là một lập trình viên Java (hoặc một lập trình viên Ruby, Python hay PHP), có thể là bạn hoặc đã sử dụng JavaScript hoặc bạn sẽ sử dụng trong tương lai không xa. Việc hiểu biết một số tính năng của JavaScript có thể giúp bạn xây dựng các ứng dụng web phổ biến hơn tiếp theo. Hơn nữa, nó sẽ cho phép bạn sử dụng Node.js

Command Line Interpreter

Để kiểm tra các tính năng cơ bản của ngôn ngữ, tôi khuyên bạn nên bắt đầu bằng cách sử dụng một trình thông dịch. Hầu hết các trình duyệt web hiện đại sẽ cung cấp một giao diện điều khiển sử dụng JavaScript, nhưng tôi khuyến khích sử dụng Google Chrome.

Một khi Chrome được cài đặt, mở bất kỳ trang web sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + I. Bạn sẽ thấy một màn hình như thế này:

/doc_static/trunk/training/_images/chrome.png

Các kiểu dữ liệu cơ bản


Kiểu số

> ((3 + 3) / 1.5) * 2;
8
Lưu ý javascript không có kiểu số nguyên. Tất cả đều là float. Đây là một sự khác biệt lớn với hầu hết các ngôn ngữ lập trình khác. Điều này có ảnh hưởng đến một số phép tính trong toán học. Ví dụ:

> 3 / 2;
1.5
Trong C, Java hoặc Python kết quả sẽ là 1, trừ khi chúng ta đã ép kiểu hoặc sử dụng kiểu số float (2.0 or 2.).

Booleans

> 5 == 2;
false
> true == true;
true
> true == false;
false


Strings (Chuỗi)

> "Hello World";
"Hello World"
> 'Hello World';
"Hello World"
Chuỗi có thể được định nghĩa bằng 1 dấu nháy hoặc 2 dấu nháy. Như một số ngôn ngữ cấp cao khác, Chuỗi có sẵn một số hàm tính toán mặc định.

> "Hello World".charAt(3);
"l"
> "Hello World".slice(6, 9);
"Wor" // slice() lấy một đoạn văn bản
> "Hello World".length;
11
Có thể ghép 2 chuỗi bằng dấu +:

> "Hello " + "World";
"Hello World"
Null
> var x = null;
> x;
null
Tương tự một số ngôn ngữ khác hoặc kiểu None trong Python.

Undefined

Nếu bạn định nghĩa một biến mà không gián giá trị cho nó, nó sẽ được gán một giá trị đặc biệt. Giá trị này không giống giá trị null.

> var x;
> x;
undefined

Chuyển kiểu ngầm định

JavaScript tự động chuyển kiểu trong các phép tính.

> "Test" + 5;
"Test5"

Nó có thể hữu ích trong một số trường hợp, tuy nhiên nó sẽ tạo ra một số kết quả lạ khi so sánh. Ví dụ:

> "5" == 5;
true
> "" == 0;
true
> "0" == false;
true
Giống như C, giá trị false bằng 0 và true sẽ là những số khác 0. Kiểu chuỗi đc hiểu là true nếu không rỗng.

Tuy nhiên trong một số trường hợp bạn cần so sánh chính xác, chúng ta sẽ dùng === (3 dấu bằng).

> "5" === 5;
false
> "" === 0;
false
> "0" === false;
false

Kết quả sẽ luôn false nếu 2 kiểu so sánh khác nhau.

Cấu trúc điều khiển

JavaScript có một số cấu trúc điều khiển tương tự C. (Để viết nhiều dòng trong Chrome Console, bạn sử dụng Shift + Enter.)

> if (true == true) {
      console.log("true is true");
  }
true is true
> var x = 0;
> while (x < 3) {
      console.log(x);
      x++;
  }
1
2
3
> for (var i = 5; i < 8; i++) {
      console.log(i);
  }
5
6
7

Ngoài ra JavaScript còn có một số cấu trúc lặp đặc biệt như (for (...in...))

Hàm

Hàm trong js được định nghĩa như sau:

> function talk() {
      console.log("Hello World");
  }
> talk();
Hello World

Trong JavaScript, hàm cũng là một kiểu dữ liệu, vì vậy bạn có thể định nghĩa nó bằng cách gán nó vào một biến.

> var talk = function() {
      console.log("Hello World");
  }
> talk();
Hello World
> var talkAgain = talk;
> talkAgain();
Hello World
> function executeFunc(func) {
      func();
  }
> executeFunc(talk);
Hello World

Tham số của hàm tương tự như các ngôn ngữ khác, tuy nhiên nó không cần kiểu dữ liệu. Lưu ý: Trong JavaScript không kiểm tra số biến truyền vào, nếu số biến truyền vào ít hơn thì nó sẽ được gán là undefined.

> var print = function(a, b) {
      console.log(a);
      console.log(b);
  }
> print("hello");
hello
undefined
> print("nice", "to", "meet", "you");
nice
to
Thank for sharing!

About The Author


NamPNQ

Không biết viết gì ở đây :D

Quảng cáo